L'STEI denuncia la nova maniobra del PP per cobrar el nivell 33

Fa un any que, amb la tramitació de la Llei de Funció Pública, des de l’STEI denunciàrem l’intent del PP d’augmentar el nombre de càrrecs de confiança que podien cobrar el nivell 33 i obligarem aleshores consellera d’Administracions Públiques, Núria Riera, a rectificar i no fer extensible aquesta prebenda a més càrrecs.

Ara, l’STEI torna a descobrir un nou intent del Govern Bauzà, aprofitant una esmena a la Llei de Transparència i Bon Govern, per reconèixer el nivell 33 a un major nombre de beneficiaris.

Per a més informació:

Els empleats públics de serveis genearals recuperen un dia per assumptes particulars

Al BOE núm. 226 d’avui, dimecres 17 de setembre, s’ha publicat la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que modifica l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en els punts següents:

  • Es recupera un dels dies per assumptes particulars, quedant en cinc dies a l’any.
  • S’afegeix una nova disposició addicional, segons la qual els militars de carrera podran prestar serveis en l’Administració civil en els termes que estableixi cada Administració Pública en aquells llocs de feina en els que s’especifiqui aquesta possibilitat.
  • Es modifica la regulació en el cas de cessament de llocs de feina obtinguts per lliure designació a una altra Administració.