Millora temporal de l'ocupació

A la Mesa Sectorial del 13 de maig s'ha aprovat, per unanimitat, l'Acord per la millora temporal de l'ocupació (promoció interna temporal). Aquest sistema permetrà als funcionaris de carrera ocupar temporalment un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent del que pertany, sempre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la titulació exigida per accedir al cos, escala o especialitat a què està adscrit el lloc.
  • Complir els requisits establerts a la relació de llocs de feina
  • Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s’ha d’efectuar el nomenament.
Llegeix més...

Concurs obert i permanent

A la Mesa Sectorial del 13 de maig es va aprovar per unanimitat l’Acord que modificarà l’actual sistema de provisió del personal funcionari que serà substituït pel concurs obert i permanent. Aquest Acord tindrà efectes des de la seva publicació i en el període màxim d’un any es tramitarà com a decret.

Aquest nou sistema consistirà en:

Llegeix més...

Concurs de trasllats funcionaris: llista definitiva d'admesos i exclosos

AL BOIB núm. 57 del 30 d’abril de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre

Carrera professional personal interí

L’administració ens informa que l’informe per incloure al personal interí en la carrera, amb efectes 1 de gener de 2021, està a l’espera del vistiplau de la Direcció General de Pressupost.

En tenir l'informe, la directora general convocarà una mesa extraordinària per incloure al personal interí dins la carrera professional.

Propera convocatòria borsa extraordinària assessors lingüístics

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat les bases per a constituir una borsa extraordinària del cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessor lingüístic per a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

El procés consistirà en una prova selectiva (50 preguntes i 80 minuts per contestar), nivell de català exigit C2

La proposta de temari és el següent:

Llegeix més...
Pàgina 1 de 8