ATE, Llista provisional de mèrits de la borsa.

S'ha publicat la llista provisional de mèrits de la borsa per a personal ATE. Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies a partir de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions pertinents ( des del 28 de setembre fins al 8 d'octubre ).

Llista provisional de mèrits , borsa personal de neteja

S'ha publicat la llista provisional de mèrits la borsa de la categoria professional de neteja. Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista. ( des del 27 de setembre fins al 7 d'octubre ).

S'aixeca la suspensió de les bestretes per al personal CAIB

El BOIB núm. 122, de 24 de setembre, publica l'acord de Consell de Govern de 23 de setembre, pel qual s'aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i concessions d'ajuts en cocepted d'acció social relatives a les bestretes de les retribucions per al personal CAIB. 

Pàgina 11 de 21