Modificació RLT funcionaris

Al BOIB núm. 79 del 15 de juny s’ha publicat l’ Acord del Consell de Govern de 14 de juny de 2021 pel qual s’aprova la modificació de la relació de llocs de treball corresponent al personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears