Publicat al BOIB el conveni col·lectiu del personal laboral CAIB

Al BOIB núm. 174 del 19 de desembre de 2013 s'ha publicat el Conveni Col·lectiu per la personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.