Publicats al BOIB els exercicis i temaris (oposicions funcionaris Serveis Generals)

Al BOIB núm. 022, del 1 de febrer de 2017, s'ha publicat la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2017 per la qual s’aproven els exercicis i els temaris que s’exigiran en les proves selectives per a l’ingrés en els cossos, les escales i les especialitats de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents a les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2014, 2015 i 2016

Aprovats els exercicis i temaris oposicions funcionaris CAIB

A la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de dia 27 de gener s’ha aprovaren els exercicis i els temaris (cossos generals i cossos especials) per a les oposicions que executaran les ofertes públiques 2014, 2015 i 2016. Recordam que el calendari de l’Admnisitració preveu convocar les oposicions dins els propers mesos i fer-ne la primera prova dins el darrer trimestre de l’any. Com ja vàrem explicar, aquest calendari no pot ser modificat per una possible sentència favorable al nostre recurs contra l’ocultació de places al concurs de trasllats.

Desestimades les mesures cautelars contra el concurs de trasllats

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma ha desestimat en primera instància la petició de mesures cautelars (suspensió temporal) al concurs de Serveis Generals (personal funcionari), sol·licitades per l’STEI Intersindical en el marc del recurs per les places dotades i sense titular que no s’han convocat. Els nostres serveis jurídics estan explorant presentar-hi un recurs d’apel·lació, atès que l’auto obre aquesta possibilitat. 

L’auto anuncia que “no es declararà la nul·litat del concurs”, i en tot moment explicita que l’objectiu del nostre recurs és aconseguir que surtin totes les places a concurs. És precisament per això que n’havíem sol·licitat la suspensió cautelar, perquè –atenent el que disposen les bases– el requisit de permanència de dos anys en el mateix lloc podria esbiaixar el sentit d’una futura sentència estimatòria. No ens hem mogut d’aquesta opinió.

Hem interposat el recurs perquè creim que no hi ha cap funcionari imprescindible, i perquè volem fer valer el dret dels funcionaris de carrera a la mobilitat efectiva a través dels mecanismes ordinaris de provisió. Pensam que una possible sentència favorable desterraria per a sempre la pràctica de no treure totes les places.

Informacions recuperació drets, complement per IT, paga extra i Oferta pública Ocupació

Resum de la Mesa Sectorial de Serveis Generals dels dies 1 i 5 de desembre de 2016 (Aquestes mesures, segons el conveni també seran d’aplicació al personal laboral).

  1. Ratificació de l’acord relatiu a situacions de caràcter excepcional.

Es ratifica l’Acord del Consell de Govern de 30 de setembre de 2016 pel qual s’amplia les situacions d’incapacitat laboral en què els treballadors de la CAIB poden rebre el 100 % de les seves retribucions introduint el supòsit de malaltia greu pel qual una baixa superior a 5 dies d’absentisme podrà ser compensada fins al 100 % del sou des del primer dia.

Aquest acord produirà efectes a partir de l’1 de gener de 2017.

  1. Calendarització de la recuperació dels dies de permís per assumptes particulars per antiguitat i dies addicionals de vacances

La recuperació d’aquests dies es farà de manera gradual d’acord amb el calendari següent:

Llegeix més...
Pàgina 5 de 7