Acord sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari

Al BOIB núm. 145 d’1 d’octubre de 2005 es publicà l’acord del Consell de Govern de dia 23 de setembre de 2005, per la qual es retifica l’acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral del personal funcionari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.