Ordres de funcions dels llocs de feina de la CAIB

A l'enllaç següent podreu consultar d’una banda, l’enumeració de les ordres de funcions publicades des de l’any 1994 amb la referència del Butlletí Oficial on es varen publicar i les referències de les modificacions i correccions posteriors, i de l’altra, la relació d’ordres de funcions vigents en cada moment.

AVÍS IMPORTANT: aquesta informació no té caràcter oficial i s'ofereix amb caràcter orientatiu per facilitar la consulta de l’històric de les ordres de funcions dels llocs de treball de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des de l’any 1994, sens perjudici que hi pugui haver ordres de funcions anteriors a aquest any.