Convocatòria diverses categories de les oposicions Serveis Generals CAIB

Al BOIB núm. 57 del 30 d’abril de 2019 s’han publicat les resolucions per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les oposicions als cossos de l’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears següents:

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació de les resolucions al BOIB.

Bases generals oferta pública 2019 (funcionaris)

Al BOIB núm. 33 de 12 de maig s'han publicat les bases generals que regiran les convocatòries d'oposicions del personal funcionari de l'oferta pública 2018.

Està previst que al llarg del proper més d'abril es comencin a publicar les bases específiques.

Aprovats els criteris generals de les oposicions de l'oferta púbica CAIB 2018 (funcionaris)

La Mesa Sectorial de Serveis Generals de 27 de febrer ha aprovat els criteris generals que regiran les convocatòries d’oposicions de l’oferta pública d’ocupació 2018 de Serveis Generals. L’STEI Intersindical valora positivament que per primera vegada el torn lliure siguin concurs oposició, a l’igual que passa a la resta d’àmbits de la comunitat autònoma com per exemple a Sanitat o Educació.

Després de deu anys sense processos selectius és just que les persones que han ocupat un lloc de feina de manera interina, amb la impossibilitat de poder presentar-se a les oposicions, se’ls valori els mèrits i els serveis prestats a la fase de concurs.

El sistema aprovat a la Mesa Sectorial és el d'oposició concurs (75 / 25 ). El barem de mèrits de les proves selectives, una vegada passada la fase de corcurs, és el següent:

També s'ha aprovat la proposta de calendari de les proves selectives.

Pel que fa a les proves s’han introduït alguns canvis. Al enllaços següents trobareu la comparativa entre les proves vigents fins ara i els canvis introduïts:

El 12 de gener es farà la prova del borsí del cos superior

L'EBAP informa que la prova selectiva de la borsa del cos superior de l'Administració general de la CAIB es farà el dia 12 de gener. Properament es comunicarà la llista definitiva de persones admeses i l'hora i el lloc de realització de la prova.

Pàgina 1 de 7