Properes convocatòria borses d’interins de cossos generals

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals del 25 de gener s’han aprovat les bases per a la convocatòria de borses d’interins, pel procediment extraordinari, per cobrir places vacants dels cossos següents:

 • Superior per a l’illa de Mallorca.
 • Administratiu per a l’illa de Mallorca
 • Subaltern per a totes les Illes.

Les proves corresponents a cada una de les borses dels diferents cossos es duran a terme el mateix dia i hora. Això implica que només es podrà participar a una de les tres borses.

Els procediment de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant:

 1. Qüestionari tipus text.
 2. Valoració del nivell de català superior a l’exigit.

El nombre de temes i les preguntes que es demanaran a l’examen seran:

 • Cos Superior: 30 temes i 50 preguntes, més 5 de reserva
 • Cos Administratiu: 18 temes i 30 preguntes, més 5 de reserva.
 • Cos Subaltern: 7 temes i 15 preguntes, més 5 de reserva.

Els temaris són els següents:

La puntuació mínim per superar la prova tipus text serà de 3 punts.

Els nivells de coneixement de llengua catalana exigible per a l’accés al cos és:

 • Superior: C1 (nivell de domini)
 • Administratiu: C1 (nivell de domini)
 • Subaltern: B1 (nivell llindar)

Els nivells superiors a l’exigit seran valorats com a mèrits

La data prevista de publicació de la convocatòria serà a principis de febrer i la realització dels exàmens el mes de maig