Decret de teletreball

A la continuació de la Mesa Sectorial de Servei Generals s’ha tractat l’Avantprojecte de decret de teletreball. Les esmenes principals presentades per l’STEI Intersindical i acceptades per l’Administració són, entre altres, les següents:

  • S’elimina el mínim del 50% dels llocs de feina de cada servei que poden ser desenvolupats mitjançant teletreball.
  • Cada servei haurà de comptar amb una presència diària mínima obligatòria del trenta-tres per cent dels seus efectius durant tot el temps d’obligada presència.
  • Finalment els llocs de treball d’oficines de registre seran susceptibles de ser exercit mitjançant teletreball.
  • Sempre que les necessitats del servei ho permetin i sempre que tinguin un superior jeràrquic els caps de servei tindran dret a demanar teletreball.

De la negociació a la Mesa Sectorial ha sorgit el tercer esborrany de decret de teletreball, el qual continua la seva tramitació, per la qual cosa es poden produir canvis.

Finalment l’STEI Intersindical ha optat per l’abstenció. El motiu principal és que des del començament de la negociació hem reclamat que paral·lelament s’hauria d’haver negociat la proposta de modificació de la relació de llocs de treball que indiqués els llocs de treball susceptibles de ser exercits en la modalitat de teletreball.

Tot i això, reconeixem la voluntat negociadora de la directora general de Funció Pública que ha possibilitat aquest tercer esborrany de decret amb la inclusió de bona part de les aportacions de la part social.