Ordres de prelació per zones i relació provisional de centres docents amb dotació de personal auxiliar tècnic educatiu

La Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Universitat ha publicat les ordres de prelació per zones i relació provisional de centres docents amb dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE), pitjau aquest enllaç per fer la consulta.