S'aixeca la suspensió de les bestretes per al personal CAIB

El BOIB núm. 122, de 24 de setembre, publica l'acord de Consell de Govern de 23 de setembre, pel qual s'aixeca la suspensió relativa a les convocatòries i concessions d'ajuts en cocepted d'acció social relatives a les bestretes de les retribucions per al personal CAIB.