Text refós de l'Estatut dels Treballadors

Al BOE núm. 255 del 24 d’octubre de 2015 es va publicar el Reial Decret 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.