Canvi a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú

Al BOE núm. 236 del 2 d’octubre s’han publicat les disposicions següents:

  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre , de Règim Jurídic del Sector Públic. Aquesta Llei entrarà en vigor, excepte un parell de punts (veure disposició final divuitena), a l’any de la seva publicació al BOE.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Aquesta Llei entrarà en vigor a l’any de la seva publicació al BOE.