Restituïda la carrera professional dels Serveis Generals de la CAIB

Després de setmanes de reunions maratonianes, amb aportacions brillants dels representants de l'STEI, s'ha signat l'Acord que restitueix la carrera professional.

Què era això de la carrera professional? Per què no la cobràvem fins ara?

És una retribució complementària establerta en l’EBEP. L’octubre de 2008 l’Administració i els sindicats signàrem un acord que en preveia l’aplicació; el febrer de 2010 se’n va reprogramar el calendari d’aplicació; però, en realitat, no l’hem cobrada mai fins ara com a conseqüència de les suspensions successives dels acords entre l’Administració i els sindicats que han fet les diferents lleis de pressuposts.

 

Què suposa econòmicament?

La quantia d’aquesta retribució complementària s’estableix en funció de quatre nivells. L’accés a cadascun d’aquests nivells es farà de manera extraordinària únicament en funció dels anys de serveis prestats i el grup o categoria professional.

  A1/ A A2/ B B (func) C1/ C C2/ D AP / E
Nivell IV 12.000 € 8.640 € 7.280 € 7.000 € 5.500 € 4.500 €
Nivell III 9.000 € 6.660 € 5.960 € 5.250 € 4.200 € 3.000 €
Nivell II 6.000 € 4.560 € 4.080 € 3.600 € 2.900 € 2.200 €
Nivell I 3.000 € 2.400 € 2.200 € 2.000 € 1.700 € 1.300 €

*quanties anuals (de moment, s’ha d’aplicar el -5% a tothom menys el -1% a AP/E)

Com a màxim el 4 de juny de 2015, l’Administració d’ofici enquadrarà tots els funcionaris de carrera, laborals fixs i laborals indefinits per extingir en el nivell que els pertoqui, amb caràcter extraordinari i per una sola vegada, en funció exclusivament de l’antiguitat amb efectes del dia 1 d’octubre de 2015:

Nivell I: almenys 5 anys d’antiguitat; nivell II, almenys 10 anys; nivell III, almenys 15 anys; nivell IV, almenys 20 anys.

Quan la començarem a cobrar?

En la nòmina del mes d’octubre de 2015 ja cobrarem el 25% de l’import anual, dividit per 14 pagues, atès que és una retribució complementària i també s’ha d’incloure a les extres.

El calendari d’aplicació preveu que l’octubre de 2016 l’aplicació arribi al 60 % i l’octubre de 2017, al 100%.

Amb un exemple s’entén millor

Na Maria és auxiliar administrativa. El dia 1 d’octubre de 2015 farà 11 anys que és funcionària de la CAIB en aquest subgrup; a més, va fer 7 anys i 2 mesos de laboral interina del grup D de personal laboral a una administració local.

En la nòmina de l’octubre de 2015 cobrarà 71,25 € de carrera professional. El mateix import en les nòmines de novembre i desembre; i en l’extra de Nadal, la part corresponent.

És a dir, els seus 18 anys i 2 mesos li han suposat ingressar en la fase extraordinària al nivell III. (I acumula un romanent de 3 anys i 2 mesos.)

Com podrem pujar de nivell? Amb la fase ordinària

Una vegada acabada la fase extraordinària d’implantació –quan ja cobrem el 100% del que ens pertoca pel nivell en què hem ingressat en la carrera– s’obrirà la fase ordinària. Per progressar de nivell en la fase ordinària, s’hauran d’acreditar 5 anys d’antiguitat des de l’accés al grup anterior,

En el cas de na Maria, li conservaran els 3 anys i 2 mesos que li sobraven quan va ingressar al nivell III (perquè el romanent és superior a 3 anys). Quan passin 1 any i 10 mesos més i ja estigui cobrant el 100 % del nivell III, podrà sol·licitar accedir al nivell IV. En aquest moment, a més de l’antiguitat, haurà de complir altres requisits relacionats amb la formació i l’avaluació de l’acompliment.

És segur ja? Quins tràmits falten?

L’acord es va aprovar en els òrgans de negociació de funcionaris i laborals de serveis generals el 4 de maig de 2015. És previst que el 6 de maig passi per la Comissió Interdepartamental de Retribucions i que el 8 de maig s’aprovi al Consell de Govern.

Els dos motius que ens generen confiança en les garanties i l’eficàcia d’aquest acord són:

  • Inclou el compromís d’una reserva de crèdit pressupostari
  • Serà aquest conseller mateix que dicti les resolucions d’enquadrament inicial
  • Es reunirà la comissió negociadora per incloure aquest concepte retributiu al conveni col·lectiu
  • Garanteix pagaments a compte mentre no s’adapti la Llei de funció pública a l’EBEP.