La primera llei d'enguany fa parts i quarts entre el personal al servei de l'Administració de la CAIB

La Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears, publicada al BOIB d’aquest dimarts, certifica el tractament desigual que fa aquest Govern respecte dels seus empleats públics en matèria retributiva.

Fent ús d’una tècnica jurídica més que discutida, inclou la disposició final primera que modifica parcialment dos articles de la Llei 13/2014 de Pressuposts de la CAIB per al 2015, i permet, d’aquesta manera, aixecar la suspensió de la carrera professional per al personal al servei de la sanitat pública de les Illes Balears, mentre que per a la resta d’empleats públics (d’Educació i de Serveis Generals) es mantenen suspesos complements retributius. 

 

Aquesta disposició habilita la Mesa Sectorial de Sanitat per a acordar l’aplicació del darrer tram del 25% de la seva carrera professional amb efectes d’1 de gener d’enguany. Fins ara, la llei de Pressuposts mantenia suspès aquest darrer tram, com la resta de suspensions retributives, i només permetia un acord que tingués efectes econòmics al darrer trimestre del 2015.

Mentrestant, segueixen suspesos els complements de departament, de tutories i els sexennis dels docents; i la carrera professional i l’homogeneïtzació dels complements específics del personal empleat de Serveis generals (la resta de conselleries). Només en matèria de carrera professional, permet acords, però sempre amb efectes econòmics del darrer trimestre del 2015.

Aquest Govern ha demostrat, al llarg d’aquesta legislatura, que només atén les peticions, legítimes això sí, d’un determinat col·lectiu dels seus empleats, mentre tracta de manera despectiva i ignorant la resta dels seus empleats públics.

Entenem que si es pot desbloquejar la carrera professional per a l’àmbit sanitari, és perquè ja no es donen les circumstàncies econòmiques que obligaren a aplicar les suspensions retributives als empleats al servei de l’administració autonòmica. Per tant, també s’han de desbloquejar la resta de suspensions retributives que afecten tot el personal empleat públic de la CAIB.

Així ho exigirem en els òrgans de negociació respectius, de manera clara i contundent.