Els consellers Núria Riera, Juan Manuel Lafuente i José Vicente Marí se n'han d'anar

El seu partit, el PP, els deixa en evidència, introduint una esmena que només afavoreix els interessos retributius del personal de l’Ib-Salut i que modifica la Llei de Pressuposts de la CAIB.

La modificació de la Llei de Pressuposts de la CAIB de 2015, a través de la tramitació parlamentària del Decret Llei 1/2014 que modifica l’ordenació farmacèutica, només permetrà que el personal sanitari, amb efectes de 2015 (per tant, des de gener d’enguany) vegi satisfets els seus interessos retributius amb l’aplicació del darrer tram (25%) que els quedava de la carrera administrativa.

Per a la resta dels empleats públics de l’administració autonòmica segueix regulant que els possibles acords en matèria de carrera professional tindrien efectes econòmics en el darrer trimestre de 2015, amb la novetat que es podran fer pagaments a compte.

Des del nostre punt de vista, es tracta d’una interferència i menyspreu del Partit Popular cap a l’executiu autonòmic, presentant esmenes amb nocturnitat i traïdoria (el PP fou el darrer grup parlamentari a registrar les esmenes, dia 12 de gener a les 13:51 hores) per modificar, ni més ni manco, la Llei de Pressuposts de la CAIB, que duu 13 dies en vigor, i introduint una nova disposició final a un Decret Llei que res té a veure en matèria de funció pública.

Recordar que el mateix grup parlamentari del PP ja va presentar esmenes, i que òbviament s’acceptaren, a aquests mateixos articles en la tramitació parlamentària del Projecte de Llei dels Pressuposts de la CAIB, establint que els acords de la carrera professional tinguessin efectes en el darrer trimestre de 2015. Ara torna presentar esmenes a les seves esmenes.

L’anunci públic, a finals del 2014, de mobilitzacions del personal de l’Ib-Salut, ha dut al Partit Popular a prendre aquesta mesura discriminatòria entre el personal empleat públic de l’administració autonòmica.

Mentre, la resta d’empleats públics, com són el personal docent i el personal funcionari i laboral de serveis generals, mantenen suspesos els seus acords retributius. El menyspreu cap aquest personal és evident.

Aquests tres consellers, d’Educació, d’Administracions Públiques i d’Hisenda i Pressuposts, han de presentar la seva dimissió per la seva incapacitat negociadora per resoldre les demandes de la resta del personal empleat públic.  

Palma, 14 de gener de 2015

Miquel Gelabert Genovart, Secretari d’Administracions Públiques