Els empleats públics de serveis genearals recuperen un dia per assumptes particulars

Al BOE núm. 226 d’avui, dimecres 17 de setembre, s’ha publicat la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa que modifica l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en els punts següents:

  • Es recupera un dels dies per assumptes particulars, quedant en cinc dies a l’any.
  • S’afegeix una nova disposició addicional, segons la qual els militars de carrera podran prestar serveis en l’Administració civil en els termes que estableixi cada Administració Pública en aquells llocs de feina en els que s’especifiqui aquesta possibilitat.
  • Es modifica la regulació en el cas de cessament de llocs de feina obtinguts per lliure designació a una altra Administració.